Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.Eesti Kinnisvarafirmade Liit (edaspidi “Liit) on Eesti Vabariigis registreeritud kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse, hindamise ja konsultatsioonidega ning kinnisvaraalase tegevuse sidusaladega tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilistest isikutest ettevõtjate mittetulunduslik, vabatahtlik ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev ühendus.

2. Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees.

3. Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

4. Liit on iseseisev juriidiline isik.

5. Liidul on oma sümboolika.

6. Liidu ja tema juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

7. Liidu nimi on Eesti Kinnisvarafirmade Liit. Liit kasutab rahvusvahelises suhtluses nime inglise keelset vastet Association of Real Estate Companies of Estonia

II LIIDU TEGEVUSE EESMÄRGID JA VIISID

8. Liidu tegevuse eesmärgiks on osaleda õiguslikult täpselt reguleeritud, lihtsate protseduuridega, kinnisvaraäri heade tavade alusel tegutseva ja kõigile turul osalejatele parimat tulu andva, turvalise kinnisvaraturu väljakujunemisel ning toimimisel Eestis.

Tegevuse eesmärkide saavutamiseks Liit:

8.1. osaleb uute seaduste ja muude õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja olemasolevate täiustamisel;

8.2. esindab Liidu liikmete huve riigi- ja omavalitsusorganites;

8.3. korraldab õigusabi andmist Liidu liikmetele;

8.4. korraldab Liidu liikmete personali koolitust ja täiendõpet;

8.5. kogub ning süstematiseerib juriidilist, kinnisvara- ja ärialast informatsiooni ning oskusteavet Eestist ja teistest riikidest;

8.6. kogub ja edastab Liidu liikmetele informatsiooni kinnisvaraturul osalevate ebaausate ja ebaeetiliste füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;

8.7. määrab vajadusel kindlaks Liidu liikmesfirmade töötajate vajalike oskuste ja teadmiste taseme ning korraldab selle alusel vajalikke atesteerimisi või litsenseerimisi;

8.8. korraldab kinnisvaraturu ja klientuuri uuringuid, kogub statistilist informatsiooni Eesti kinnisvaraturu kohta;

8.9. korraldab kinnisvaraalase informatsiooni kirjastamist ja levitamist Liidu liikmetele ning teistele asjast huvitatud isikutele, võimaldab saadud info kasutamist oma liikmetel ja vajadusel edastab seda teistele turul osalejatele;

8.10. üldistab ja võimaluse korral ühtlustab kinnisvarateenuste osutamise protseduure;

8.11. jälgib Eesti kinnisvaraäri heade tavade täitmist Liidu liikmete poolt moodustatava Aukohtu kaudu.

III LIIDU LIIKMESKOND, LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

9. Liitu võivad liikmetena kuuluda Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on põhikirjaliselt põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 1 nimetatud tegevuse.

10. Liidu liiget võib Liidus ja tema juht- ja kontrollorganites esindada vastavas registris registreeritud Liidu liikme juhtorgani (juhatuse) liige või eelnimetatud juhtorgani poolt kirjalikult volitatud isik.

11. Avaldus Liidu liikmeks astumiseks esitatakse kirjalikult Liidu juhatusele.

12.  Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu juhatus.Vastava protseduuri kehtestab tulenevalt õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast Liidu üldkoosolek. Liidu juhatus peab Liidu liikmete arvestust.

13.  Liidust saab välja astuda majandusaasta lõpus. Liidust väljaastumiseks peab Liidu liige esitama Liidu juhatusele kirjaliku avalduse. Välja astuda sooviv liige peab ette teatama vähemalt 3 kuud enne majandusaasta lõppu ning ühtlasi olema tasunud liikmemaksu liikmeks oldud perioodi eest.

14. Liidu juhatus võib omal initsiatiivil või Aukohtu ettepanekul Liidu liikme Liidust välja arvata Liidu põhikirja sätete täitmata jätmise või Liidu maine või varalise seisundi olulisel määral kahjustamise või Liidu heade tavade koodeksi olulise rikkumise tõttu.

IV LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED

15. Liidu liikmel on õigus:

15.1.esitada Liidu liikmete hulgast esindajaid ja olla valitud Liidu organitesse.

15.2. osaleda Liidu töös ja soodustingimustel Liidu poolt korraldatavatel üritustel ning kasutada Liidu teenuseid;

15.3. esitada üldkoosolekule ja juhatusele arupärimisi ja ettepanekuid, kusjuures üldkoosolekule arutamiseks esitatakse arupärimised ja ettepanekud juhatuse kaudu;

15.4. saada teavet kõigis Liidu tegevust puudutavates küsimustes;

15.5. algatada üldkoosoleku kokkukutsumist;

15.6. kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;

V LIIDU LIIKMETE KOHUSTUSED

16. Liidu liikmed on kohustatud:

16.1. täitma Liidu põhikirja, üldkoosolekute ja juhatuse otsuseid;

16.2.  tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu ning muid tasusid vastavalt Liidu üldkoosoleku otsusele;

16.3. tasuma maksekohustuste mitteõigeaegse täitmise korral viiviseid vastavalt Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale ja suurusele;

16.4. mitte osutama ebaausat konkurentsi Liidu teiste liikmete suhtes;

16.5. pidama kinni Liidu heade tavade koodeksist;

16.6.  täitma Liidu sümboolika reglemendist tulenevaid kohustusi.

VI LIIDU JUHTIMINE JA ÜLDKOOSOLEK

17. Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Liidu tegevust puudutavates küsimustes ja mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku toimumise kohast ja selle päevakorrast, mille esitab juhatus, tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist.

18. Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või vähemalt ühe kümnendiku Liidu liikmete kirjalikul nõudmisel juhatuse poolt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

19. Liidu üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt üks viiendik  Liidu liikmetest.

20. Üldkoosoleku otsused tunnistatakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks juhatuse liikme tagasikutsumise, põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta on vajalik üle kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete nõusolek.

21. Hääleõigust omavad üldkoosolekul ja juhatuses ainult need Liidu liikmed, kellel pole maksuvõlgnevusi Liidu ees.

22. Üldkoosolek:

22.1. kinnitab Liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi;

22.2. määrab Liidu juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;

22.3. valib vajadusel Liidu esimehe, kes on samal ajal juhatuse esimeheks;

22.4. määrab kindlaks Liidu tegevuse suunad ja vormid;

22.5. kuulab ära juhatuse aruande Liidu tegevuse kohta;

22.6. valib Liidu revisjonikomisjoni ning kinnitab selle aruanded;

22.7. kinnitab Liidu aastaeelarve ja selle täitmise aruande, kehtestab Liidu sisseastumis- ja
liikmemaksude suuruse ning tasumise korra;

22.8. kehtestab liikmemaksude mitteõigeaegse laekumise puhul viiviste suuruse ja viiviste tasumise (sissenõudmise) korra;

22.9. kontrollib iga üldkoosoleku alguses Liikmete hääleõiguslikkust tulenevalt käesoleva põhikirja punktist 21;

22.10. kehtestab uute liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise korra ja tingimused;

22.11. kinnitab Heade Tavade Koodeksi;

22.12. valib Liidu aukohtu ja kinnitab selle statuudi;

22.13. lahendab juhatuse otsuste kohta esitatud apellatsioone;

22.14. lõpetab Liidu tegevuse.

23. Üldkoosoleku otsused on juhatusele, teistele juht- ning kontrollorganitele ja liikmetele täitmiseks kohustuslikud.

24. Liidu juhatus, mis valitakse kaheks aastaks ja mille minimaalne liikmete arv on 5, juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ja on pädev vastu võtma kõiki otsuseid, mis ei kuulu üldkoosoleku ja Aukohtu pädevusse. Liidu juhatuse liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, kes on volitatud esindama mõnda liiget Liidu tegevuses vastavalt käesoleva põhikirja punktile 10.

25. Liidu juhatuse liikmel on õigus kirjalikku avaldust esitades tagasi astuda, mis jõustub vastava registrikande tegemise päeval. Liidu üldkoosolekul on õigus valida kaks juhatuse asendusliiget, kes asendavad tagasiastunud juhatuse liiget. Üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liiget igal ajal tagasi kutsuda, juhul kui ta ei osale pidevalt (vähemalt 3 järjestikust juhatuse koosolekut) juhatuse tegevuses, ei järgi käesolevat põhikirja või kui liige, keda ta esindab, on jäetud hääleõigusest ilma kauemaks kui kolmeks kuuks. Samal üldkoosolekul, kus otsustatakse juhatuse liikme tagasikutsumine, otsustatakse juhatuse uue liikme valimine.

26. Liidu juhatus valib juhul, kui üldkoosoleku poolt ei ole valitud Liidu esimeest, oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja, kes täidab esimehe kohuseid esimehe äraolekul ja kinnitab nende pädevuse.

27. Liidu juhatus:

27.1. koostab Liidu aastaeelarve projekti ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;

27.2. võtab vastu otsuseid Liidu liikmeks vastuvõtmise ja väljaheitmise kohta;

27.3. moodustab Liidu büroo, määrab kindlaks selle pädevuse ja volitused;

27.4. kuulab ära Liidu büroo tegevusaruande;

27.5. reglementeerib ja kontrollib Liidu rahaliste vahendite ja materiaalsete väärtuste kasutamist Liidu büroo poolt;

27.6. otsustab Liidu struktuuriüksuste, filiaalide, esinduste ja fondide loomise;

27.7. määrab varade soetamise ja võõrandamise korra;

27.8. kinnitab kõik Liidu sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid;

27.9. kinnitab sanktsioonid Liidu põhikirja mittetäitmisel – (hoiatus; liikmelisusest tulenev soodustustest ilmajätmine; hääleõigusest ilmajätmine kuni üks aasta; liikmeskonnast väljaarvamine).

27.10. kinnitab Aukohtu otsused ja määrused;

27.11. vaatab läbi apellatsioone Aukohtu otsuste peale;

28. Juhatuse otsused on õiguspärased, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl või istungit juhtiva juhatuse liikme hääl.

29. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või esimehe asetäitja vähemalt üks kord kvartalis.

30. Liidu juhatuse esimees esindab Liitu kõikides õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed esindavad Liitu õigustoimingutes kahekesi koos.

31. Liidu aukohus:

31.1. juhindub oma tegevuses Liidu põhikirjast, Liidu üldkoosolekute otsustest, Liidu liikmete heade tavade koodeksist, Aukohtu Statuudist ning EV õigusaktidest;

31.2. vaatab läbi avaldusi ja kaebusi Liidu liikmete vaidlustatava tegevuse kohta kinnisvaraturul, vastavalt Aukohtu Statuudile;

31.3. Võib määrata Liidu liikmete suhtes distsiplinaarkaristuse vastavalt Aukoht Statuudile;

VII LIIDU VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS

32. Liidul on õigus omada põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks vajalikku vara.

33. Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:

33.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

33.2. juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikest annetustest;

33.3. muudest laekumistest.

34. Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste ja võlgade eest.

35.  Liidul on õigus Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras moodustada sihtasutusi ning vastavalt Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale osakondi.

36. Liidu raamatupidamist korraldatakse vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega.

VIII REVIDEERIMINE

37. Liidu asjaajamise ja finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosolekul vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon.

38. Revisjon korraldatakse liidus vähemalt kord aastas ja revisjoni tulemused esitatakse läbivaatamiseks liidu üldkoosolekule.

IX LIIDU PÕHIKIRJA MUUTMINE

39. Muudatusi Liidu põhikirjas teeb Liidu üldkoosolek.

40. Põhikirja muutmiseks peab muudatuse poolt olema vähemalt kaks kolmandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest.

X LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

41. Liidu tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt kolm neljandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest.

42. Liidu tegevus lõpetatakse juhul kui Liidu liikmete arv väheneb alla kolme, samuti Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevatel juhtudel;

43. Liidu tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab arvel oleva vara jagamise Liidu liikmete vahel või üleandmise teistele isikutele.

Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud Eesti Kinnisvarafirmade Liidu üldkoosolekul 29.mail 1997 ja muudetud Eesti Kinnisvarafirmade Liidu üldkoosolekul 30.märtsil 1999.a., Eesti Kinnisvarafirmade Liidu korralisel üldkoosolekul 19.juunil 2008.a. ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu korralisel üldkoosolekul 24.mail 2012.a.

Miks ja kellele?

EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

EKFL’i kuulumine on kujunenud kinnisvarafirmadele lisaväärtuseks, mis suurendab nende usalduskrediiti.

EKFL-i liikmed peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist.

Jälgi meid Facebookis

Jälgi meie toimetusi ka Facebook lehel.

Loe lähemalt

© 1994-2024 EKFL | Privaatsus