Skip to main content

PRIVAATSUS

EESTI KINNISVARAFIRMADE LIIDU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 25. mai 2018

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (edaspidi EKFL) töötleb isikuandmeid vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning need on koostatud Isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 alusel ja määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

1. Töötlemise alus

1.1 EKFL töötleb isikuandmed järgnevatel alustel:

a) kui isik on andnud enda selge nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ning töötlemine ei ületa antud nõusoleku piire;
b) kui töötlemine on vajalik isiku ja EKFL-i vahelise lepingu täitmiseks;
c) töötlemise kohustus tuleneb seadusest;
d) töötlemiseks esineb mõni muu seadusest tulenev alus.


2. Töötlemise ulatus ja alus

2.1 EKFL töötleb muuhulgas:

a) kontaktandmeid, sealhulgas telefoninumber ja e-mail konverentside ning seminaride kohta käiva informatsiooni edastamiseks ning vastava nõusoleku olemasolu korral informatiivsete e-kirjade, muuhulgas uudiskirjade edastamise eesmärkidel;
b) veebilehti külastanud isikute IP-aadresse anonüümsel kujul, et tagada veebilehe kasutajate kasutusmugavus;
c) raamatupidamislikku informatsiooni konverentsidele registreerumise ja konverentside eest tasumise kohta, et tagada raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

2.2. EKFL lähtub andmete töötlemisel minimaalsuse printsiibil. EKFL võtab endale kohustuse kustutada kõik isikuandmed, mille töötlemiseks alus puudub või mille töötlemise alus on ära langenud.

2.3. Andmed, mida EKFL töötleb teenuselepingust tulenevate kohustuste täitmiseks säilitab EKFL 10 aastat peale kliendisuhte lõppu. Seaduse alusel töödeldavate andmete säilitamistähtajad tulenevad vastavatest eriseadustest.

2.4. EKFL väldib isikuandmete edastamist kolmandatele osapooltele kogumitena ning edastab üksikuid andmeid kolmandatele osapooltele ja seda vaid väga erandlikel asjaoludel.

2.5. Isikuandmete edastamine toimub eelkõige järgnevatele isikutele:

a) infoturbega ning IT-süsteemide arenduse ja haldusega seotud ettevõtted,
b) õigus- ning finantsnõustajad, audiitorid ning muud professionaalsed nõustajad, sellises ulatuses, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks, oma nõuete või õiguste kaitsmiseks kohtumenetluses jms;
c) riigi- ja järelevalveasutused, kellele andmete edastamine kohustus tuleb mõnest eriseadusest.
d) EKFL töötleb Teie isikuandmeid vaid Euroopa Liidu piires ja väljapoole isikuandmeid ei edastata.

3. Kliendi õigused

3.1. Teil on õigus saada EKFL-ilt informatsiooni selle kohta, kas EKFL töötleb Teie isikuandmeid ning me võimaldame Teile Teie taotluse korral vähemalt järgneva informatsiooni:

a) töödeldavate andmete liigid;
b) töötlemise eesmärk/eesmärgid;
c) kas ning millistele kolmandatele isikutele Teie andmeid edastatakse;
d) andmete töötlemise ning säilitamise eelduslik periood.

3.2. Teil on igakordne õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning sellisel juhul on EKFL kohustatud lõpetama nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete töötlemise.

3.3. Teil on õigus EKFL-ilt nõuda enda isiku andmete parandamist või kustutamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.

3.4. Vaidluse korral mõne Teie isikuandmete töötlemisega seotud õiguse rakendamise osas või isikuandmete töötlemise ebaseaduslikkuse üle kohustub EKFL piirama vastavate isikuandmete töötlemise kuni vaidluse lahendamiseni. 

4. Kontaktandmed ning lõppsätted

4.1. Vastutav töötleja ehk isik, kes on kindlaks määranud käesolevad isikuandmete töötlemise eesmärgid ning põhimõtted on MTÜ Eesti Kinnisvarafirmade Liit (registrikood 80028076), aadress Kiriku tn 6, Tallinn.

4.2. Kui Teile tundub, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud isikuandmete töötlemise põhimõtteid, kui Te soovite rakendada mõnda enda isikuandmete töötlemisega seotud õigust või teil on muid küsimusi või kaebusi seoses isikuandmete töötlemisega, on teil õigus võtta EKFL-iga ekfl@ekfl.ee. Teie poolt esitatud kaebused ning taotlused lahendame 30 päeva jooksul nende esitamisest.

4.3. EKFL-il on ühepoolselt õigus käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta eeldusel, et muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

4.4. Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui Te leiate, et EKFL rikub või on rikkunud isikuandmete töötlemisel Teie õigusi. Kaebusi on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel aki.ee, e-posti teel aadressil info@aki.ee ning telefoninumbril +372 627 4135.