Skip to main content

Head tavad

Kinnitatud EKFL-i üldkoosolekul
16.aprillil 2002.a.

Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus kinnisvara valdkondadega seonduvates tegevustes, et kujundada Liidu ja tema liikmete hea nimi ning kaitsta Liidu liikmete ja nende klientide huve.

1. Liidu liikmed on kohustatud tegutsema professionaalselt ja kõrgel eetilis-moraalsel tasemel. Selleks peavad nad olema kursis kinnisvaraga seonduvate õigusaktidega Eestis ja riikides, kus nad tegutsevad, jälgima kinnisvaraturgu ning täitma Liidu üldkogu, juhatuse ja Aukohtu otsuseid ja määruseid . Liidu liikmed ei osale tehingutes ega sõlmi lepinguid, millega rikutakse õigusakte või minnakse vastuollu käesoleva koodeksi põhimõtetega.

2. Liidu liikmete kohustuseks on hoolitsemine kinnisvaraturu hea maine eest.Selleks peavad nad tegutsema ilmingute vastu, mis kahjustavad kinnisvaraturgu või sellel osalejaid, sõltumata sellest, kes on selliste ilmingute põhjustajaks. Juhul kui Liidu liikmed tegutsevad ühe ja sama kaubamärgi all teiste kinnisvaraettevõtetega, kes ei ole Liidu liikmed, on nende kohustuseks tagada käesolevas koodeksis sätestatu kasutamine ka nende ettevõtete igapäevases tegutsemises.

3. Liidu liikmed kohustuvad järjekindlalt tegelema oma töötajate ja enda nimel tegutsevate isikute kutsealase kvalifikatsiooni tõstmisega.

4. Liidu liikmed kohustuvad pidevalt jälgima enda poolt osutavate kinnisvarateenuste kvaliteeti ning töötama välja teenuse kvaliteedi kontrolli süsteemi.

5. Liidu liikmed ei väljenda avalikkuse ees oma halvustavat hoiakut liikmesfirmade ja nende töötajate ja nende nimel tegutsevate isikute suhtes, samuti nende poolt pakutavate teenuste suhtes.

6. Liidu liikmed kohustuvad teostama kliendile pakutava objekti ülevaatuse, välja selgitama objekti puudutava informatsiooni ja mitte varjama ega moonutama antud informatsiooni.

7. Kui Liidu liikmete valduses olev informatsioon või töötajate või Liidu liikmete nimel tegutsevate isikute teadmised ei võimalda täita tellimust, kohustuvad liikmed tegema kliendile ettepaneku pöörduda teiste kinnisvara ettevõtjate või ekspertide poole.

8. Liidu liikmed kohustuvad kaitsma kliendi kõiki huvisid vastavalt temaga sõlmitud lepingule. Lepingute sõlmimisel ei tohi ära kasutada kliendi ebakompetentsust. Liidu liikmed vastutavad sõlmitud lepingute täitmise eest.

9. Liidu liikmed tagavad kliendi informatsiooni konfidentsiaalsust kokkulepitud määral, v.a. juhtudel, mil informatsiooni avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.

10. Liidu liikmed kohustuvad tagama, et kõik rahaliste kohustusega seotud kokkulepped oleksid vormistatud kirjalikult ja et kokkulepete sisu oleks selgelt väljendatud.

11. Kui Liidu liikmete või Liidu liikme ja tema kliendi vahel tekivad eriarvamused või konfliktid, millele osapooled ei ole leidnud lahendust omavaheliste läbirääkimiste teel, on pooltel või ühel neist õigus pöörduda Liidu Aukohtu poole probleemi lahendamiseks. Selleks tuleb esitada kirjalikud materjalid vaidlusaluse probleemi kohta vastavalt Aukohtu Statuudile.

12. Liidu liikmed kohustuvad tegema omalt poolt kõik vajaliku, et nende töötajad ja Liidu liikmete nimel tegutsevad isikud oleksid käesolevast koodeksist informeeritud ja täidaksid seda.

Miks järgida häid tavasid?

 

Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus kinnisvara valdkondadega seonduvates tegevustes, et kujundada Liidu ja tema liikmete hea nimi ning kaitsta Liidu liikmete ja nende klientide huve.