Skip to main content

Liikmed

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liikmed

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liikmeks astumise kord

Liidu liikmeks astuda sooviv firma:

1. esitab Liidu juhatusele (juhatuse esimehele) kirjaliku sooviavalduse Liiduga liitumiseks, millega tõendab, et on tutvunud Liidu põhikirjaga, Liidu heade tavade koodeksiga ja Liidu liikmemaksu tasumise korraga ning kohustub neid täitma, kohustub mitte osutama ebaausat konkurentsi teiste Liidu liikmete suhtes;

2. esitab lisana lühiülevaate firma tegevusest (turul tegutsemise aeg);

3. esitab väljavõtte põhikirjast äriühingu tegevusalade kohta;

4.Kui firma (ettevõtja) on EKFL´i liikmeks vastu võetud, kohustub tasuma Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale.

Liidu juhatus:

1. annab sooviavaldusest teada kõigile Liidu liikmetele ühe nädala jooksul;

2. teeb lõpliku otsuse ning teatab sellest avaldajale kirjalikult 1 (ühe) kuu jooksul alates avalduse esitamise (kättesaamise) päevast;

3. juhul, kui avaldus lükati tagasi, võtab uue avalduse vastu mitte enne 6 kuu möödumist. Liidu liige: võib esitada Juhatusele 2 nädala jooksul Liidult asjakohase kirjaliku teate saamisest omapoolsed vastuväited avalduse esitanud firma kohta.