Skip to main content

Liitu

Miks tulla Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liikmeks? 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) on loodud 10.märtsil 1994.a. EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus, kes peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist. EKFL-i kuulumine on kujunenud kinnisvarafirmadele lisaväärtuseks, mis suurendab nende usalduskrediiti. Sealhulgas ka riigihangetel osalemisel. 
 
Missioonitundega äriühingud on tavapäraselt pidanud loomulikuks erialaliitu kuulumist.
 
Liidu missiooniks on:
• Heade tavade ja kindlate reeglite alusel tegutseva ning turvalise kinnisvaraturu kujundamine
• Liitu kuulumise väärtustamine ja Liidu logo kui kvaliteeditunnuse teadvustamine
• Liidu ja tema liikmete hea maine hoidmine, eristamaks neid teistest kinnisvaraturul tegutsejatest
• Liidu liikmete huvide esindamine riigi- ja omavalitsusorganites
• Liidu liikmetele vajalike seaduseelnõude ja muude õigusaktide väljatöötamine ja menetlusprotsessis osalemine
• Liidu liikmete rahvusvahelistele ärikontaktidele kaasaaitamine
 
Liidu liikmete turvalise ja häid tavasid järgiva teenuse tagamiseks on vastuvõetud Heade Tavade Koodeks (HTK) ja asutatud selle täitmiseks Aukohus (AK), kes juhindub HTK-st ja maailmas tunnustatud praktikas. 
Aukohus arutab ja lahendab vaidlusi, kus vähemalt üks osapool on Liidu liige. AK poole on avalduse või kaebusega õigus pöörduda igal Liidu liikmesfirma kliendil, samuti Liidu liikmel. 
 
Aeg on näidanud, et Aukohtul on oluline roll kohtuvälisteks kokkulepeteks.  Seni ei ole Aukohtus menetletud asjad kohtusse jõudnud. 
 
Meediasuhtluses on Liit kujunenud kinnisvara majandusvaldkonna üheks arvamusliidriks. 
 
Alates 2009.a. korraldatakse igakuiselt kinnisvara majandusvaldkonna turuosaliste ümarlauda. Liidu ümarlaua eesmärgiks on: 
– Parandada kinnisvara majanduskeskkonna kvaliteeti läbi ühise mõttearendustöö;
– Anda keskpikas perspektiivis ideid parema kvaliteedi tagamiseks nii kinnisvara arenduse kui ka vahenduse valdkonnas;
– Tutvustada perioodiliselt uusi arenguid kinnisvara vallas Eestis ja maailmas laiemalt;
– Algatada ja vajadusel välja töötada kinnisvara alaseid regulatsioone ja juhiseid. 
 
EKFL korraldab üle kümne aasta populaarset kevadkonverentsi “Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?” ja sügiseti seminari aktuaalsetel valdkonda puudutavatel teemadel. Konverentsil antakse välja iga-aastast auhinda „Kinnisvara tegu“ ja seminaril auhinnad ülikoolide poolt esitatud üliõpilaste teadustöödele kahes kategoorias: diplomi- ja bakalaureuse õppes: „Tõusev kinnisvaratäht“ ja magistriõppes: „Kinnisvaratäht“.
 
2012.a. alustas EKFL Eesti Konjunktuuriinstituudiga kvartaalset uuringut „Elanike hinnang kinnisvaraturule“. See on ainulaadne, vajalik ja huvitav üldpilt elanike hinnangutest ja plaanidest kinnisvaraturul, toimides samas suunanäitajana kinnisvaraarendajatele.
 
2013.a. toimus „Büroohoonete kvaliteediklasside klassifikaatori“ esitlus, mida Liidu töörühm on ettevalmistanud paar aastat. Eestiga lõimuvate  klassifikaatorite loomine on jätkuv protsess.
 
EKFL on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja (EKMK) asutaja, kelle poolt on koostöös Kutsekojaga välja töötatud Kinnisvaramaakleri kutsestandard. Kehtiv Kinnisvaramaakleri kutsestandard on kinnitatud 18.06.2008 Ehituse, Geomaatika ja Kinnisvara Kutsenõukogu poolt. Käesoleval ajal on EKFL koos EKMK-ga käsil kutsestandardi põhimõtteline uustöötlus seoses Euroopa Liidu poolt vastuvõetud uue regulatsiooniga. 
Jätkuvaks probleemiks, millega Liit koostöös EKMK-ga tegeleb on nn. libamaaklerite tõrjumine. Tulemuseks on  rohkem kvalifitseeritud asjatundjaid. 
 
Liit on olnud aktiivne ka õigusloomes. Ühe näitena võib tuua nn katusekorruste välja ehitamise õigusliku regulatsiooni välja töötamist. Näiteks ei ole vaja enam kõigi majaelanike nõusolekut, piisab enamusest.
 
 
Missioonitundega ettevõtjad on edukamad. Suurem osa kinnisvaratehingutest tehakse läbi Liitu kuuluvate äriühingute.
 

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liikmeks astumise kord

Liidu liikmeks astuda sooviv firma:

1. esitab Liidu juhatusele (juhatuse esimehele) kirjaliku sooviavalduse Liiduga liitumiseks, millega tõendab, et on tutvunud Liidu põhikirjaga, Liidu heade tavade koodeksiga ja Liidu liikmemaksu tasumise korraga ning kohustub neid täitma, kohustub mitte osutama ebaausat konkurentsi teiste Liidu liikmete suhtes;

2. esitab lisana lühiülevaate firma tegevusest (turul tegutsemise aeg);

3. esitab väljavõtte põhikirjast äriühingu tegevusalade kohta;

4.Kui firma (ettevõtja) on EKFL´i liikmeks vastu võetud, kohustub tasuma Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale.

Liidu juhatus:

1. annab sooviavaldusest teada kõigile Liidu liikmetele ühe nädala jooksul;

2. teeb lõpliku otsuse ning teatab sellest avaldajale kirjalikult 1 (ühe) kuu jooksul alates avalduse esitamise (kättesaamise) päevast;

3. juhul, kui avaldus lükati tagasi, võtab uue avalduse vastu mitte enne 6 kuu möödumist.

Liidu liige:

võib esitada Juhatusele 2 nädala jooksul Liidult asjakohase kirjaliku teate saamisest omapoolsed vastuväited avalduse esitanud firma kohta.

AVALDUS

Soovime astuda Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liikmeks. Oleme tutvunud EKFL’i põhikirjaga, Heade Tavade Koodeksiga ja liikmemaksu tasumise korraga ning kohustume neid täitma. Kohustume mitte osutama ebaausat konkurentsi teiste Liidu liikmete suhtes.

Enda kohta avaldame järgmised andmed:


Käesoleva avalduse lahutamatud osad on: