Skip to main content

Advokaadibüroo WALLESS uudiskiri

KINNISVARAUUDISTE ÜLEVAADE

Jaanuar 2024

 

RIIGIKOGU JA VABARIIGI VALITSUSE EELNÕUD

Valminud on kohtumenetluse seadustike muudatused, millega kohtulahendid avalikustatakse arvutivõrgus juba enne nende jõustumist

Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga nähakse ette kõigis menetlusliikides jõustumise ootel kohtuotsuste avalikustamine arvutivõrgus. Kohtuotsus kuulub avalikustamisele Riigi Teataja veebilehel pärast avalikult teatavaks tegemist ja lahendil on märge „jõustumise ootel”. Kui lahend jõustub või tühistatakse, muutub märge automaatselt. Lahend saab uue staatuse: „jõustunud“ või „tühistatud“. Eelnõuga võimaldatakse menetlusvälisel isikul esitada kohtutoimikuga tutvumise taotlus tsiviil- ja halduskohtumenetluses kinnises menetluses arutatud kohtuasjas ning kriminaalmenetluses lõpetatud kohtuasjas.

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mis mh puudutab reklaami hoonetel

Reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus VTK, mis pakub välja erinevad lahendused kehtivas seaduses esinevate probleemide lahendamiseks nii, et tagatud oleksid piirangute algselt seatud eesmärgid (sh tarbijakaitse, rahvatervise kaitse jm) ning et tulemusena tekiks ajaga kaasas käiv regulatsioon, reklaami tehakse vastutustundlikult, seaduses on vaid tõesti vajalikud, eesmärgipärased piirangud, kasutajad saavad reeglitest aru ning järelevalve piirangute üle on mõistlikult võimalik ja tõhus.

Palun leidke eelnõu muutmise VTK.

Kinnistusraamatust andmete kättesaamist hakatakse lihtsustama

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse. Praegu on igaühele kättesaadavad andmed kinnistu kohta, kuid kinnistuga seotud dokumendid on üldsusele kättesaadavad vaid õigustatud huvi korral. Soovitakse piirata andmete leitavust eraisikute kinnistute (potentsiaalselt nende elukohtade) kohta, et takistada nende võimalikku pahatahtlikku kasutamist.

Palun leidke väljatöötamiskavatsus.

Tartu maakonnas vähendatakse kaitsealuseid objekte

Vabariigi Valitsuse määruse „Tartu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine ”eelnõukohase määrusega arvatakse kaitse alt välja Tartu maakonnas 13 kaitsealust objekti, sh 11 parki ja puistut ning üks selektsiooniaed ja üks dendraarium, mis on minetanud oma looduskaitseväärtuse või hävinud. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

JÕUSTUNUD SEADUSED, MÄÄRUSED/MUUDATUSED ÕIGUSAKTIDES
Muinsuskaitseamet sõlmis Tartu ja Tallinna linnaga halduslepingud kinnismälestiste ja muinsuskaitsealadega seotud haldusülesannete täitmiseks

Muinsuskaitseamet sõlmis Tartu Linnavalitsuse ja Tallinna linnaga halduslepingud, millega Muinsuskaitseamet andis Tartu ja Tallinna linnale kinnismälestiste ja muinsuskaitsealadega seotud haldusülesanded (nt ehitusloa eelnõu ja ehitamise projekti kooskõlastamine, kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise muinsuskaitse eritingimuste andmine jne).

Muinsuskaitseameti ja Tartu linna vahel sõlmitud haldusleping jõustus 29.01.2024. Muinsuskaitseamet – Tartu linn haldusleping.

Muinsuskaitseameti jaTallinna linna vahel sõlmitud haldusleping jõustus 02.02.2024.

Muinsuskaitseamet -Tallinna linn haldusleping.

Muudeti Kliimaministri määrust, millega muudeti elamute liitumise kaugküttevõrkudega või tahkel kütusel põhineva kütteseadme uuendamise toetuse andmise tingimusi ja korda. Toetusõiguslikuks muudeti ka kaugküttega liitumine.

Muudetud määruse terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/130012024013.

KOHTU-UUDISED
Riigikohus käsitles sama äriruumi kohta mitme lepingu sõlmimise küsimusi

20.12.2023 tegi Riigikohus lahendi kohtuasjas nr 2-20-4997 Osaühingu Scoft Vara hagi OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i vastu 87 221 euro 31 sendi suuruse võlgnevuse ja viivise ning üüriruumide valduse saamiseks. Lahendis selgitas Riigikohus, olukord, kus üürnik on sõlminud samade ruumide kasutamiseks üürilepingu mitme üürileandjaga, ei tähenda seda, et üürnik ei tea, kes on õige üürileandja. Sellises olukorras ongi üürnikul sõlmitud mitu üürilepingut, mida vähemalt üldjuhul tuleb ka täita. Samuti jäi kolleegium oma seisukoha juurde, et kinnipidamisõigus ei anna üürileandjale õigust vaidlusaluseid ruume kasutada ega neid teistele isikutele kasutada anda.

Palun leidke Riigikohtu lahend.

Riigikohus käsitles metsateatise andmise menetlust

04.12.2023 tegi Riigikohus lahendi kohtuasjas nr 3-21-552 Janno Tiksi kaebus Keskkonnaameti 22. detsembri 2020. a otsustele metsateatiste registreerimata jätmise kohta ning 15. veebruari 2021. a vaideotsusele. Riigikohus leidis, et Keskkonnaamet tegi menetlusvea, kui jättis maaomaniku ärakuulamata metsateatiste registreerimata jätmisel, tuvastades kinnistul kanakulli elupaiga.

Palun leidke Riigikohtu lahend.

Riigikohus küsis Euroopa Kohtult eelotsust linnudirektiivi tõlgendamiseks

19.12.2023 tegi Riigikohus lahendi kohtuasjas nr 3-21-1266 OÜ Voore Mets kaebus Keskkonnaameti ettekirjutuste alusel raietegevuse peatamisega tekitatud kahju hüvitamiseks ning AS Lemeks Põlva kaebus Keskkonnaameti ettekirjutuste õigus-vastasuse kindlakstegemiseks. Riigikohtu halduskolleegium leidis, et liidetud kohtuasjade lahendamine eeldab eelotsuse taotlemist linnudirektiivi tõlgendamiseks ja kehtivuse kontrollimiseks (Euroopa Liidu toimimise lepingu art 267 lg 1 p b). Kolleegium võttis kokku vaidlusküsimused, riigisisese õigusraamistiku ja Euroopa Kohtu senised selgitused, peatus linnudirektiivi art‑te 5 ja 9 tõlgendamise, kohaldamise ja kehtivuse küsimustel ning menetlusosaliste väidetel, mis puudutavad peamiselt Eesti riigisisest õigust.

Euroopa Kohtu linnudirektiivi tõlgendus peaks olema abiks raievaidluste lahendamisel.

Palun leidke Riigikohtu lahend.

Tartu  Maakohus kuulutas detsembri lõpus välja Eviko Ehituse emaettevõtja Eviko AS pankroti.

Link: artikkel.

Jaanuari alguses jõustus Rakvere linna ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel peetud vägikaikaveo kohtulahend, mille põhjuseks oli 2022. aasta suvel avatud Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone ehituslepingu muutmine.

Link: artikkel.

MUUD UUDISED
2024. aastast tõusis tehnovõrkude talumistasu suurus

1. jaanuarist 2024 tõusis talumistasu suurus, mida tehnovõrgu või -rajatise omanik peab maksma tehnovõrkude talumise eest kinnistu omanikule. Talumistasude tõus rakendub kolme aasta jooksul, kus esimesel kahel aastal tõuseb tasu kuni 33 protsenti ja kolmandal aastal kuni 66 protsenti vastavalt maa maksustamishindade 2022 ja 2001 hindamise tulemusel arvutatud talumistasude vahest. Samas väheneb uuest aastast talumistasu suurus praeguselt 7,5 protsendilt 3,5 protsendini maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega – https://www.riigiteataja.ee/akt/110032022019#para15b5.

Kinnitati Jäätmekava 2023–2028

Kliimaminister kinnitas 21. detsembril kogu riigi jäätmevaldkonda hõlmava arengudokumendi „Riigi jäätmekava 2023–2028“. Jäätmekava koostamise peamine eesmärk on korrastada ning korraldada jäätmehooldust süsteemselt kõigil valdkonna tasanditel, ühtlustada eesmärgid riigi kui terviku jaoks, seada sihid ja ülesanded kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, tootjatele ja elanikkonnale – https://kliimaministeerium.ee/uudised/riik-investeerib-uue-jaatmekavaga-ringmajandusse-111-miljonit-eurot., https://k6k.ee/uudiskiri/2023/detsember#jaatmed1.

KOHALIKE OMAVALITSUSTE UUDISED
Tallinn muutis ehitusõigusega kinnistute hoonestusõiguste aastatasude määramise korda: Hoonestusõiguste aastatasude ja reaalkoormatiste muutmine – https://teele.tallinn.ee/documents/125494/view#metadata.
TALLINNA LINNA DETAILPLANEERINGUD

Kehtestatud:

Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas;

Magasinitn 31a // Õilme tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas;

Ahtri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.

Kehtetuks tunnistatud:

Astangu tn 7 kinnistu detailplaneering (osaliselt);

Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldusega nr 1000-k osaliselt kehtestatud (Sõle tn 40 kinnistu, Aru tänava ja Auna tänava maa-ala osas) Sõle tn 40, 42, 42a kruntide ja lähiala detailplaneering (osaliselt);

Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 82 kehtestatud Pikaliiva-Keskküla detailplaneering (osaliselt);

Pikaliiva-Keskküla detailplaneering (osaliselt).

TARTU LINNA DETAILPLANEERINGUD
F. R. Kreutzwaldi tn 42 krundi detailplaneeringu kehtestamine – https://tartu.ee/et/uudised/f-r-kreutzwaldi-tn-42-krundi-detailplaneeringu-kehtestamine.
VIIMSI VALLA DETAILPLANEERINGUD
Viimsi valla üldplaneeringu infokiri:

https://www.viimsivald.ee/viimsi-teataja/uldplaneeringu-infokiri-x.

ALLIKAD
Valitsuse eelnõudeinfosüsteem – https://eelnoud.valitsus.ee/main#5qP1T4dH

Riigikogu eelnõudeinfosüsteem – https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/

Riigi Teataja – https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/seadusteUudisteNimekiri.html

Riigikohus – https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?aasta=2024

Euroopa Kohus –  https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=et

Eesti Advokatuur – https://advokatuur.ee/et/paevakajalist/osalemine-oigusloomes

Kaubandus-Tööstuskoda – https://www.koda.ee/et/uudised/meie_uudised  https://www.koda.ee/et/uudised/ulevaade-1-jaanuaril-joustunud-oigusaktidest-0

Kliimaministeerium- https://kliimaministeerium.ee/uudised/riik-investeerib-uue-jaatmekavaga-ringmajandusse-111-miljonit-eurot

Keskkonnaõiguse Keskus – https://www.k6k.ee/

Keskkonnaamet- https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/looduskaitse/liigikaitse

AS Äripäev – https://www.aripaev.ee/

Tallinnaõigusaktide infosüsteem – https://teele.tallinn.ee/

Tartu linn – https://tartu.ee/et/uudised

Viimsi vald – https://www.viimsivald.ee/

Välisministeerium- https://vm.ee/euroopa-liidu-kohtu-ulevaated-ja-kokkuvotted#item-1

Euroopa LiiduKohtu lahendite kokkuvõtted –

https://www.riigikohus.ee/et/kohtupraktika-analuusid-ja-ulevaated/euroopa-liidu-kohtu-lahendite-kokkuvotted

Ülevaate koostaja Advokaadibüroo WALLESS on üks Baltikumi suurimaid ärikliendile suunatud advokaadibüroosid. Meil töötab kokku üle 130 õiguseksperdi, neist Eestis umbes kolmandik. WALLESSi kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses. Oleme võrdselt tugevad nii kohtuvaidlustes kui tehingutes ja üldises ärinõustamises. Rahvusvahelised advokaatide reitinguagentuurid The Chambers Europe, The Legal500, IFLR on tunnustanud WALLESSi eksperte kõrgeimate tunnustustega ning Äripäev paigutas meid 2023. aasta lõpus advokaadibüroode TOPis auväärsele kolmandale kohale Eestis.

 

Käesolev ülevaade on suunatud üksnes selle adressaadile ning selle edastamine kolmandatele isikutele ilma koostaja eelneva nõusolekuta ei ole lubatud.